REGULAMIN PLATFORMY BBMEET

obowiązujący od dnia 01 Września 2021 roku 2021 roku

Dobrze Cię tu widzieć!

Ten dokument powstał w trosce o ochronę Twoich praw. Znajdziesz w nim informacje na temat sposobu złożenia zamówienia, formy płatności, warunków zawarcia umowy, a także informację o procedurze odstąpienia od umowy. 

Pamiętaj, proszę, że postanowienia tego regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw przysługujących Ci na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie potencjalne wątpliwości będą interpretowane na korzyść konsumenta.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Oferta Platformy skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców profesjonalnie zajmujących się branżą beauty oraz osób zatrudnionych przez tych przedsiębiorców na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wykonujących w ramach umów z tymi przedsiębiorcami działalność zawodową polegającą na profesjonalnym świadczeniu usług kosmetologicznych.

 2. Platforma  (dalej: Platforma) należy to Lidii Gaćkowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Lidia Gaćkowska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 7131769101 oraz REGON 430668305, ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Lublinie, przy ul. Bukszpanowej 2/48 20-810 Lublin. 

 3. W każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem Platformy proszę o kontakt pod adresem e-mail: info@bbmeet.pl.

 4. Ten dokument określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy przez Usługodawcę, a także korzystania z tych usług przez Użytkowników.

 5. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa (treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich). Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Platformy w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

 6. Wszystkie ceny szkoleń podane na stronie Platformy, w zakładce „szkolenia” u są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych.

 7. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Platformy. 

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Platforma 

Platforma subskrypcyjna ………………………, dostępna pod adresem http://bbmeet.pl/

Subskrypcja  

Indywidualny przyznany przez Usługodawcę dostęp Użytkownika do Platformy przez czas określony.  

Formularz Ogłoszenia

Określona, co do formy przez Usługodawcę, na stronie internetowej Platformy, elektroniczna wersja formularza zamieszczenia Ogłoszenia, podlegająca wypełnieniu przez Ogłoszeniodawcę we wskazanych przez Usługodawcę polach, z uwzględnieniem podziału na różne kategorie tematyczne;

Klient/Użytkownik

Rozumie się przez to Konsumentów, przedsiębiorców, przedsiębiorców na prawach konsumenta, osoby prawne i inne osoby, niebędące Konsumentem, rejestrujące się na Platformie. 

Przedsiębiorca  

Rozumie się przez to Klientów Platformy, którzy nie są Konsumentami oraz nie są osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konsument 

Rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

Przedsiębiorca na prawach konsumenta  

Od 1 stycznia 2021 roku część przepisów dotyczących konsumenta stosuje także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konto

Jest to usługa elektroniczna – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) zbiór dotyczących Cię zasobów w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są podane przez Ciebie dane oraz informacje.  

Konto Użytkownika 

Oznacza indywidualny dla każdego Klienta dostęp do panelu Platformy, uruchomiony na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę (po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta).

Rejestracja

Procedura mająca na celu założenie przez Ciebie konta w Platformie

Usługa elektroniczna

Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Platformy. 

Umowa  

Umowa zawierana pomiędzy Stronami, która dotyczy usług elektronicznych lub dostarczania treści w ramach Platformy.  

Usługodawca 

Lidia Gaćkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Lidia Gaćkowska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 7131769101 oraz REGON 430668305, ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Lublinie, przy ul. Bukszpanowa 2/48 20-810 Lublin.

Zamówienie

Ogłoszenie

Oświadczenie woli składane za pośrednictwem Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy. Metoda zakupu Szkoleń. 

Propozycja sprzedaży lub najmu: Urządzeń, Lokali usługowych,

Propozycja nawiązania współpracy, pracy, i in.

zgodne z zasadami wskazanymi w Portalu.

Szkolenie wewnętrzne

Szkolenie własne Usługodawcy, możliwe do nabycie za pośrednictwem Platformy.

Szkolenie zewnętrzne

Giełda

Szkolenia zewnętrznych, niezależnych od Usługodawcy podmiotów trzecich, możliwe do nabycia bezpośrednio u danego Podmiotu trzeciego, oferującego szkolenie na stronie Platformy.

Prowadzona pod stroną internetową https://bbmeet.pl/gielda-ogloszen/ umożliwiająca dodawanie i wyszukiwanie Ogłoszeń dotyczących w szczególności specjalistycznego sprzętu dla gabinetów, w tym jego sprzedaży, dzierżawy, wymiany, najmu.

PODSTAWOWE WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY

 1. Platforma dedykowana jest przede wszystkim osobom związanym z branżą beauty. Platforma oferuje dostęp do wiedzy z zakresu zarządzania gabinetami beauty oraz wiedzy eksperckiej dla branży beauty. Ponadto Platforma udostępnia Giełdę, która ma na celu umożliwienie dodawania i odnajdywania ogłoszeń w szczególności specjalistycznego sprzętu dla gabinetów beauty, w tym jego sprzedaży, wymiany, dzierżawy, a także ogłoszeń dla podmiotów poszukujących specjalistycznych pracowników z zakresu branży beauty.

 2. Działalność Platformy polega na:

  1. udostępnieniu Ogłoszeniodawcom możliwości zamieszczania w Portalu Ogłoszeń;

  2. umożliwieniu Użytkownikom przeglądania Ogłoszeń zamieszczonych w Portalu przez Ogłoszeniodawców i partnerów Usługodawcy, jak też innych informacji zamieszczonych w Portalu zgodnie z naturą jego działania oraz charakterem (Giełda);

  3. udostępnieniu Użytkownikom dostępu do szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych;

  4. udostepnieniu użytkownikom dostępu do webinarów z zakresu „Biznes”;

  5. informowaniu o imprezach, eventach i wydarzeniach branżowych;

  6. udostępnianiu wiedzy eksperckiej na temat specjalistycznych zabiegów i produktów kosmetycznych.

 1. W celu korzystania z Platformy nie jest konieczne posiadanie przez Użytkownika sprzętu komputerowego o szczególnych warunkach technicznych lub innych urządzeń elektronicznych. Wystarczające warunki, dające możliwość korzystania z Platformy, to:
  a) dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet,
  b) zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa,
  c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
  d) posiadanie pakietu oprogramowania – np. pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiednika.

 1. W przypadku gdy Użytkownik nie jest w stanie otrzymać dostępu do Platformy lub materiałów osadzonych na Platformie proszony jest o kontakt z Usługodawcą pod wskazanym na stronie internetowej adresem e-mail.

 2. Zabrania się Klientowi korzystania z kont innych klientów oraz udostępniania swojego konta innym osobom. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

 3. Klient zobowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

 4. Klient może skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów dotyczących funkcjonowania Platformy, wysyłając drogą elektroniczną zapytanie na wskazany adres e-mail.

USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Platformy korzystanie z następujących Usług:

  1. odpłatne dodawanie i prezentacja Ogłoszeń,

  2. bezpłatne prowadzenie Konta na Portalu,

  3. bezpłatne przeglądanie informacji zamieszczonych na Portalu, w tym przeglądanie Ogłoszeń;

  4. formularz zamówienia,

  5. Newsletter (otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej).

 1. Usługa elektroniczna „Konto” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 2. Klient może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z Usług elektronicznych. Reklamacje można zgłaszać pisemnie lub na adres poczty elektronicznej. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 4. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się zapisać do newslettera, Usługodawca świadczy również drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika usługę, polegającą na przesyłaniu Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierających informacje o produktach, usługach, aktualnych promocjach. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając przycisk służący do rezygnacji, widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera, lub przesyłając takie żądanie na adres Usługodawcy.

 5. W ramach Portalu dostępne są również dodatkowe usługi, uregulowane w Regulaminie Usług Dodatkowych, które mogą wiązać się z płatnością:

  1. Ogłoszenie Premium, polegająca na intensywnej promocji bezpośredniego Ogłoszenia na Portalu.

 6. W związku z Portalem Użytkownik może dobrowolnie korzystać z usług dodatkowych oferowanych przez partnerów Usługodawcy. Korzystanie z tego rodzaju usług odbywa się na zasadach określonych przez partnerów Usługodawcy.

REJESTRACJA I PROWADZENIE KONTA

 1. Rejestracjamożliwa jest jedynie dla Użytkowników będących Przedsiębiorcami lub Przedsiębiorcami na Prawach konsumenta zajmującymi się profesjonalnym świadczeniem usług kosmetologicznych oraz dla osób zatrudnionych przez tych przedsiębiorców na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wykonujących w ramach umów z tymi Przedsiębiorcami działalność zawodową polegającą na profesjonalnym świadczeniu usług kosmetologicznych.

 2. W celu korzystania z treści dostępnych na Platformie koniecznie jest założenie Konta. 

 3. Użytkownik loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz utworzonego hasła.

 4. Rejestracji należy dokonać przyjmując zaproszenie wysyłane za pośrednictwem korespondencji e-mail oraz uzupełniając informacje niezbędne do założenia Konta. 

 5. Z chwilą przesłania formularza między Użytkownikiem a Usługodawcą zawierana jest umowa o prowadzenie Konta w Platformie. 

 6.  Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Użytkownik może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając Konto.

 7. W celu rozwiązania umowy o utrzymanie Konta wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres Usługodawcy. 

 8. Zabronione jest zamieszczanie przez Klienta wśród informacji dostępnych na Koncie treści o charakterze bezprawnym, naruszający zasady Platformy. 

 9. W celu zapewnienia Użytkownikowi i przekazywanym danym bezpieczeństwa podczas korzystania ze Platformy Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 10. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Platformy.  Użytkownik informuje Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy.

OGŁOSZENIA

 1. W ramach Platformy Usługodawca udostępnia Ogłoszeniodawcy bezpośredniemu miejsce na stronie internetowej Platformy w zakładce „Giełda
  umożliwiając mu zamieszczenie w Ogłoszenia.

 2. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga łącznego spełnienia następujących warunków:

  1. założenia Konta na Platformie,

  2. poprawnego wypełnienia Formularza Ogłoszenia,

  3. uiszczenia stosownej opłaty za umieszczenie Ogłoszenia.

 1. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego urządzenie/nieruchomości/oferty pracy, to same urządzenie/przedmiot/oferta pracy nie może być przedmiotem więcej niż jednego Ogłoszenia.

 2. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest podać sugerowaną cenę wynajmu, sprzedaży lub zbycia danego urządzenia/prawa do nieruchomości. Cena nie może stanowić ceny wywoławczej w licytacji, aukcji lub przetargu i powinna odpowiadać realnej cenie, za którą Ogłoszeniodawca jest w stanie zbyć prawo do urządzenia/nieruchomości. Ogłoszenie może dotyczyć wyłącznie zamiany urządzenia.

 3. Cena musi być wskazana w polskiej walucie (złoty).

 4. Zamieszczając Ogłoszenie, Ogłoszeniodawca jest zobowiązany wskazać w Formularzu Ogłoszenia w przeznaczonym do tego miejscu główny numer telefonu komórkowego należący do polskiej strefy numeracyjnej (+48).

 5. W treści zamieszczanego Ogłoszenia nie można wskazywać danych dotyczących Ogłoszeniodawcy umożliwiających innym Użytkownikom kontakt z nim, a w szczególności numeru telefonu, adresu e-mail oraz numeru (nazwy użytkownika) komunikatora internetowego. Informacje te należy wskazać jedynie w miejscach do tego przeznaczonych w Formularzu Ogłoszenia.

 6. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest podać informacje oraz dane kontaktowe, które nie wprowadzają w błąd innych Użytkowników.

 7. Podawane przez Ogłoszeniodawcę w Formularzu Ogłoszenia informacje muszą być aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

 8. Ogłoszenie musi być opisane w języku polskim.

 9. Zdjęcia lub pliki przedstawiające graficznie przedmiot ogłoszenia muszą mieć na tyle duży rozmiar i być na tyle wyraźne, aby były czytelne dla Użytkowników.

 10. Ogłoszeniodawca umieszczając Ogłoszenie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do treści zamieszczanych w Formularzu Ogłoszenia.

 11. Zdjęcia lub pliki przedstawiające graficznie przedmiot ogłoszenia nie mogą przedstawiać wizerunku osób trzecich.

 12. W Ogłoszeniu nie można zamieszczać jakichkolwiek treści reklamujących usługi lub towary.

 13. Poprzez zamieszczenie treści, zdjęć i filmów na Platformie Ogłoszeniodawca udziela na czas świadczenia usługi publikacji Ogłoszenia na rzecz Usługodawcy niezbywalnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z treści zamieszczonych w Formularzu Ogłoszenia, a w szczególności zdjęć i filmów poprzez utrwalanie, wprowadzanie ich do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, zwielokrotnianie i udostępnianie treści, zdjęć i filmów w druku, sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, także w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Udzielona licencja obejmuje prawo sublicencjonowania, a w tym prawo upoważniania innych osób do korzystania z treści zamieszczonych w Formularzu Ogłoszenia w zakresie udzielonej licencji, a w szczególności w innych niż wskazane przez Ogłoszeniodawcę bezpośredniego częściach Portalu oraz w innych internetowych serwisach partnerskich współpracujących z Usługodawcą w celu promocji Ogłoszenia.

 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zdjęć w Ogłoszeniu, wyboru zdjęcia głównego oraz usuwania zdjęć, które są niezgodne z prawem lub nie spełniają zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

 15. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu, a dla Użytkowników posiadających Konto w Serwisie widoczne są wszystkie zdjęcia, dostępny jest numer telefonu Ogłoszeniodawcy oraz wyświetlany formularz kontaktowy, za pomocą którego Użytkownicy mogą kierować do Ogłoszeniodawcy zapytania dotyczące Ogłoszenia. Zapytania trafiają na wskazany przez Ogłoszeniodawcę adres e-mail lub numer telefonu w formie wiadomości tekstowej. Kontakt z Ogłoszeniodawcami, którzy dodali Ogłoszenie możliwy jest dopiero po założeniu Konta.

 16. Każda ze Stron umowy o świadczenie usługi publikacji Ogłoszenia Bezpłatnego może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym. Wypowiedzenie następuje poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej podany przez strony umowy: w przypadku Usługodawcy na adres: info@bbmeet.pl, a w przypadku Ogłoszeniodawcy bezpośredniego na adres lub numer telefonu podany przez niego w Formularzu Ogłoszenia lub przez wypowiedzenie umowy o prowadzenie Konta w Serwisie na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Usługodawca zwraca uwagę, że z wypowiedzenia powinno wynikać od kogo ono pochodzi. W tym celu można podać w wypowiedzeniu np. imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail lub numeru telefonu przypisane do Użytkownika w Serwisie.

Z chwilą rozwiązania umowy Usługodawca usuwa określone Ogłoszenie z Serwisu.

ZAKUP I PRZEDŁUŻENIE SUBSKRYPCJI 

 1. Dodając Ogłoszenie można to zrobić w formie jednorazowej płatności bądź poprzez Subskrypcję. Ceny Subskrypcji prezentowane są Użytkownikowi na stronie internetowej Platformy oraz w trakcie składania zamówienia.

 2. Wszystkie ceny podane na stronach Platformy są cenami brutto uwzględniającymi podatki. 

 3. Ze względu na czas trwania Subskrypcji poszczególne warianty Subskrypcji mogą różnią się swoim zakresem. 

 4. Publikowanie Ogłoszeń na Platformie jest możliwe w ramach: 
  a) Subskrypcja zapewniająca możliwość publikowania Ogłoszeń przez okres trzech miesięcy (90 dni),
  b) Subskrypcja zapewniająca publikowanie Ogłoszeń przez okres sześciu miesięcy (180 dni),
  c) Subskrypcja zapewniająca publikowanie Ogłoszeń przez okres dwunastu miesięcy (365 dni).

 5. Dostęp do zawartości Platformy zostanie przyznany Użytkownikowi niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Usługodawcy opłaty odpowiadającej cenie wybranej przez Użytkownika Subskrypcji. 

 6. Po skutecznym dokonaniu zakupu liczony jest okres dostępu przypisany do zakupionej Subskrypcji. Po upływie okresu odpowiadającego zakupionej Subskrypcji jest on automatycznie przedłużany na okresy odpowiadające Subskrypcji. 

 7. Zakup odbywa się poprzez wybór Subskrypcji umożliwiającej uzyskanie takiego dostępu.

 8. Po wyborze Subskrypcji Użytkownik zostanie przeniesiony do Formularza składania Zamówienia. 

 9. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. 

 10. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą.

 11. Niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Usługodawcy opłaty odpowiadającej cenie wybranej przez Użytkownika Subskrypcji dla Użytkownika zostanie założone Konto użytkownika pozwalające na uzyskanie dostępu do zawartości Platformy. 

 12. Z chwilą zalogowania się do Konta Użytkownika przedmiot Umowy uważa się za dostarczony w całości Użytkownikowi.

 13. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Platformy w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  a) korzystać z Platformy w sposób niezakłócający korzystania z Platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  b) nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta użytkownika w Platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  c) nie rozpowszechniać dostępnych na Platformie treści bez uprzedniej zgody Usługodawcy, nie nagrywać materiałów video z dostępnych na Platformie treści ani w żadnej innych sposób nie udostępniać publicznie treści osadzonych na Platformie niezależnie od ich formy.  

 14. W razie korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z Regulaminem Usługodawca posiada prawo usunięcia treści bezprawnych, które zostały dostarczone przez Użytkownika, jak również zachowuje prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do zawartości Platformy, w tym do zawieszenia Konta. 

 15. Usługodawca zapewnia całodobowy dostęp do Platformy, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych, w szczególności przerw wynikających z okoliczności niezależnych od Usługodawcy.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

 1. Zamówienia dotyczące dostępu do Szkoleń wewnętrznych lub Szkoleń zewnętrznych, a także zakup Subskrypcji w celu dodawania serii ogłoszeń w określonym przedziale czasowym w Platformie można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.

 1. W Formularzu Zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane te każdorazowo są wskazane w Formularzu.

 2. Klient składa Zamówienie poprzez kliknięcie w przycisk „Kup” lub inny o tożsamym znaczeniu.

 3. Po kliknięciu w przycisk „Kup” Klient automatycznie zostaje przekierowany do ekranu logowania celem uzupełnienia danych. 

 4. Po uzupełnieniu danych Klient składa zamówienie, klikając przycisk opatrzony słowami „Kupuję i płacę” lub innym równoważnym sformułowaniem.

 5. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Użytkownik powinien uprzednio się zapoznać.

 6. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.

 7. Z chwilą skutecznego dokonania płatności między Użytkownikiem a Usługodawcą zawarta zostaje Umowa. 

 8. Następnie Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu oraz przesłane zostają wiadomości e-mail z dostępem do Platformy. 

FORMY PŁATNOŚCI I AUTOMATYCZNE ODNAWIANIE SUBSKRYPCJI

 1. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia Subskrypcji zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej Użytkownika zostanie wysłane potwierdzenie dokonania zamówienia. 

 2. Na życzenie Użytkownika wyrażone w procesie zakupowym Usługodawca wystawia faktury VAT. 

 3. Po kliknięciu przycisku finalizującego „Zamawiam i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) Użytkownik zostanie w sposób automatyczny przekierowany do okienka płatności obsługiwanej przez zewnętrznego dostawcę celem dokonania płatności za zamówienie.

 4. Wskazane w Platformie ceny są cenami brutto, co oznacza, że uwzględniają podatki.

 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument potwierdzający dokonanie płatności, który dołączany jest do wiadomości e-mail.

 6. Płatność za usługi dokonywana jest za pośrednictwem PayPro Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, posiadająca numer KRS: 0000347935, działająca pod marką handlową „Przelewy24” – podmiot odpowiedzialny za platformę, za pośrednictwem której dokonywane są płatności w sklepie online, z którego korzystają kupujący w celu opłacenia dokonanego w sklepie zamówienia; 

 7. Usługodawca nie przechowuje w swojej bazie ich numerów kart płatniczych. 

 8. Płatność następuje z góry, w okresach miesięcznych lub rocznych.  

 9. Dla komfortu Użytkownika Subskrypcja jest automatycznie odnawiana/przedłużana. 

 10. W każdej jednak chwili Użytkownik może skontaktować się pod wskazanym w tym Regulaminie adresem email i natychmiast zrezygnować z automatycznego odnawiania płatności lub samodzielnie z poziomu Platformy (ustawienia konta Użytkownika) zrezygnować z Subskrypcji z takim samym skutkiem.

 11. Jeśli Użytkownik zrezygnuje z Subskrypcji przed końcem cyklu płatności, jego odwołanie zostanie uwzględnione natychmiast i nie będzie pobierana opłata za kolejny okres rozliczeniowy.

WARUNKI LICENCYJNE DLA ZAKUPIONYCH SZKOLEŃ I INNYCH PRODUKTÓW 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszej licencji.

 1. Wszelkie materiały, nagrania, publikacje, znaki towarowe, handlowe oraz inne treści i dzieła publikowane, prezentowane na Platformie podlegają i są objęte ochroną prawa autorskiego. Korzystanie z nich bez zgody Usługodawcy jest zabronione, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.

 2. Użytkownik ma prawo korzystać z Platformy i dostępnych na niej treści tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Zabrania się Użytkownikowi udostępniać dane do swojego Konta innym podmiotom.

 4. Dostępne w ramach Platformy treści nie mogą być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.

 5. Licencja udzielona Użytkownikowi nie obejmuje prawa do:
  a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia treści w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,
  b) wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości treści,
  c) odpłatnego rozpowszechniania treści jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
  d) nieodpłatnego rozpowszechniania treści jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. W przypadku, kiedy Użytkownik stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym fakcie Usługodawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

 2. W celu złożenia reklamacji Użytkownik może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego w niniejszym Regulaminie jako załącznik. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą zarówno za pośrednictwem poczty tradycyjnej, jak i poczty elektronicznej, przy czym preferowana jest forma elektroniczna.

 3. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny, podany przez Klienta w reklamacji, w terminie do 14 dni.

 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz wskazać na swoje żądania związane z reklamacją.

 5. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. 

 6. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in.  skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 7. Więcej informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może znaleźć na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl oraz skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 1. Jeśli w toku procesu zakupowego Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie Umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, traci on prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Usługodawcą.

 2. Jeżeli umowa dotyczy świadczenia Usług Elektronicznych, a Usługodawca wykonał w pełni Usługę Elektroniczna za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia traci prawo do odstąpienia, wówczas prawo do odstąpienia nie będzie mu przysługiwać.  

 3. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej (punkt 1 i 2), Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. 

 4. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.

 5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest jednak tylko zaleceniem, a jego niewykorzystanie w procesie odstąpienia od umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia.

 6. Celem zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności. 

 8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie. 

 9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.

 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia, dodania Ogłoszenia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Platformy umowami. 

 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie Sprzedającego.

 4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Aby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.

 5. Informuję, że jako Usługodawca nigdy nie zwracam się do Klienta z prośbą o udostępnienie mi hasła w jakiejkolwiek formie.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze korzystaniem z Platformy na drodze postępowania mediacyjnego. 

 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Platformą będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie. 

 3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  a) 
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  b) 
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  c) 
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 4. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, a także do zmiany cen bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika.

 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Platformy. 

 4. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Platformy, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie.